Rejestracja / Registration

GET STARTED

0$

Dziękujemy za rejestrację do naszej polskiej szkoły. / Thank you for your registration to our polish school.

Dzień zajęć / Class Day

I would like to register for

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Informacje Kontaktowe / Contact Information

Student's Last Name

Mother's First Name

Father's First Name

Address

City

State

ZIP Code

Email Address

Mother's Phone Number

Father's Phone Number


Parent Hallway Monitoring

Preferred Parent Hallway Monitoring Date

I'm interested in being a part of the class' PTA

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Uczeń #1 / Student #1

Student Type

Student's First Name

Student's Last Name

Grade in 2022/23

Date of Birth (mm/dd/rrrr)

Place of Birth (Country/State, City)

Religious Education? (yes/no)


Add another student

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Uczeń #2 / Student #2

Student Type

Student's First Name

Student's Last Name

Grade in 2022/23

Date of Birth (mm/dd/rrrr)

Place of Birth (Country/State, City)

Religious Education (yes/no)


Add another student

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Dodatkowy Kontakt / Emergency Contact

First & Last Name

Relationship to Student(s)

Phone Number

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Uczeń #3 / Student #3

Student Type

Student's First Name

Student's Last Name

Grade in 2022/23

Date of Birth (mm/dd/rrrr)

Place of Birth (Country/State, City)

Religious Education (yes/no)


Add another student

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Uczeń #4 / Student #4

Student's First Name

Student's Last Name

Student Type

Grade in 2022/23

Date of Birth (mm/dd/rrrr)

Place of Birth (Country/State, City)

Religious Education (yes/no)

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Opłaty / Tuition Payment

Całoroczna opłata za rok szkolny 2022/2023 (Full Tuition for 2022/2023): [total]

Number (#) of Students for Polish School + Religious Education

Number (#) of Students for Polish School Only

Number (#) of Students for Religious Education only.

Number (#) of Students for High School (Liceum)

Opłaty za Polską Szkołę (Tuition for Polish School):

1 dziecko - 1 student$380
2 dzieci - 2 students$550
3 dzieci - 3 students$680
4 dzieci - 4 students$750


Opłaty za Religię (Religious Education Fee): $110 (od ucznia / per student) | 
Opłata za Liceum (High School Fee): $400 (od ucznia / per student)

Opłata za TYLKO Religię (Religious Education Fee ONLY): $250 (od ucznia / per student) | Dyżury NIE: (ilość uczniów) x ($25.00)

Opłata rejestracyjna jest częścią opłaty za szkołę. The registration deposit is a part of your tuition.

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej. You need to complete this form to proceed.

KOLEJNA STRONA / NEXT PAGE

Podsumowanie Rejestracji / Registration Summary

Adres email na który wyślemy potwierdzenie rejestracji. / Email address to which we will send a registration confirmation.

Deposit Online (Online Deposit): $100.00 (+ $3.40 processing fee)

Całoroczna opłata za rok szkolny 2022/2023 (Complete Tuition for 2022/2023): [total]

Podsumowanie

Opis / Description Informacje / Information Quantity Opłata / Price
Opłata / Total:

1. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku (dzieciom) pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku w czasie
zajęć szkolnych.

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka(dzieci) na stronach internetowych szkoły, Facebooku, w
gazetach relacjonujących nasze szkolne uroczystości.

3. Oświadczam , że zobowiazuję się do odbierania mojego dziecka na czas po zakończeniu zajęć szkolnych.

4. Opłatę za szkołę można uiścić jednorazowo lub w 3 ratach: -do 15 maja przedpłatę w wysokości $100 (można
wysłać pocztą na adres korespondencyjny szkoły) dwie kolejne raty -do 30 września oraz do 30 listopada jako dopłata
końcowa.

5. Zobowiązuję się do uiszczenia pełnej opłaty za szkołę w terminie do 30 listopada 2020 roku. Po 30 listopada
obowiązuje dodatkowa opłata $20 za każdy następny lub rozpoczęty miesiąc zwłoki. Obowiazuje data stempla
pocztowego.

6.Przyjmuję do wiadomości, że opłata za szkołę nie podlega zwrotowi po 31 września 2020 bez względu na
okoliczności. W razie rezygnacji ze szkoły w ciagu roku szkolnego będzie potrącona opłata za ten czas nauki, plus
opłata w wysokości $100. Jest to niezwrotna kwota rejestracyjna. Po 1 listopada szkoła nie zwraca opłat za szkołę.

7. Oświadczam, że jestem poinformowana(ny), że moje dziecko nie może bez zgody nauczyciela lub członka Zarządu
Szkoły opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Jednocześnie zwalniam Szkołę im. Króla
Kazimierza Wielkiego z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko, jeżeli opuściło ono budynek szkoły samowolnie
w czasie zajęć szkolnych.

8. Rada pedagogiczna ustala zakaz przynoszenia przez wszystkich uczniów telefonów , ipadów, ogólnie urządzeń
elektronicznych do szkoły.

9.Rada pedagogiczna ustala i zatwierdza system, w którym uczeń po dwukrotnym upomnieniu przez Nauczyciela
( i mówimy tu o niepożądanym zachowaniu jak np: niesłuchanie na zajęciach, przyniesienie telefonu czy urządzeń
elektronicznych do szkoły, przeszkadzanie na zajęciach, używanie wulgarnych słów i gestów, niewykonywanie
poleceń nauczyciela, niszczenie mienia szkolnego, agresja fizyczna, psychiczna, przemoc, niezachowanie kultury
osobistej ) taki uczeń zostanie poproszony o spakowanie swoich rzeczy i wyjście z zajęć, po czym zostanie
zaprowadzony przez rodzica dyżurującego do dyrekcji, gdzie Dyrektor Szkoły będzie zobowiązany zadzwonić do
rodzica i poprosić o natychmiastowy przyjazd do szkoły i odebranie ucznia. Uczeń ten będzie musiał sam nadrobić
cały materiał z tego dnia w domu i dostanie również dodatkowe zadania ( mogą to być też prace społeczne). Cały
nadrobiony materiał będzie musiał oddać Nauczycielowi na następnych zajęciach w obecności Rodzica.

10.Szkoła dopuszcza 5 nieobecności usprawiedliwionych przez rodzica w ciągu całego roku szkolnego, powyżej 5
nieobecności uczeń będzie proszony o zaliczenie materiału z zajeć, które opuścił.

11.Bardzo Państwa prosimy o punktualność. Prosimy o uszanowanie pracy naszych Nauczycieli , jeśli uczniowie
spóźniają się na zajęcia to zaburza cały plan realizacji zajęć przez Nauczyciela.

12.Nauczyciele (szkoła) odpowiadają za swoich uczniów TYLKO w godzinach zajęć tj. w poniedziałki od godz. 5:00
do 8:15 wieczorem , w piątki od godz. 5:00 do 8:45 wieczorem, a w soboty od godz. 9:00 do 12:45 po południu.

13.Odpowiedzialność za wybór asortymentu kupowanego czy spożywanego przez uczniów ze sklepiku szkolnego
spoczywa na rodzicach.

14. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu naszej szkoły i zobowiazuję dziecko do jego
przestrzegania.

Podpis / Signature

ZAPISZ DO SZKOŁY / REGISTER TO POLISH SCHOOL

ZAPISZ DO SZKOŁY / REGISTER TO POLISH SCHOOL