Test

GET STARTED

0$

Dziękujemy za rejestrację do naszej polskiej szkoły.

Dzień zajęć

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Informacje Kontaktowe

lub opiekuna prawnego

lub opiekuna prawnego

komórkowy mamy

komórkowy taty

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Uczeń #1


Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Uczeń #2


Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Dodatkowy Kontakt

Emergency Contact

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Uczeń #3


Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Uczeń #4

Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Opłaty

bez polskiej szkoły


Musisz zaznaczyć/wypełnić aby przejść dalej

KOLEJNA STRONA

Podsumowanie Rejestracji

Adres email na który wyślemy potwierdzenie rejestracji.

Deposit Online: $100.00 (+ $3.20 processing fee)

Opłata na Rok Szkolny 2020/21: [total]

Podsumowanie

OpisInformacjeQuantityOpłata
Opłata :
1. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku (dzieciom) pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku w czasie
zajęć szkolnych.
2. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka(dzieci) na stronach internetowych szkoły, Facebooku, w
gazetach relacjonujących nasze szkolne uroczystości.
3. Oświadczam , że zobowiazuję się do odbierania mojego dziecka na czas po zakończeniu zajęć szkolnych.
4. Opłatę za szkołę można uiścić jednorazowo lub w 3 ratach: -do 15 maja przedpłatę w wysokości $100 (można
wysłać pocztą na adres korespondencyjny szkoły) dwie kolejne raty -do 30 września oraz do 30 listopada jako dopłata
końcowa.
5. Zobowiązuję się do uiszczenia pełnej opłaty za szkołę w terminie do 30 listopada 2020 roku. Po 30 listopada
obowiązuje dodatkowa opłata $20 za każdy następny lub rozpoczęty miesiąc zwłoki. Obowiazuje data stempla
pocztowego.
6.Przyjmuję do wiadomości, że opłata za szkołę nie podlega zwrotowi po 31 września 2020 bez względu na
okoliczności. W razie rezygnacji ze szkoły w ciagu roku szkolnego będzie potrącona opłata za ten czas nauki, plus
opłata w wysokości $100. Jest to niezwrotna kwota rejestracyjna. Po 1 listopada szkoła nie zwraca opłat za szkołę.
7. Oświadczam, że jestem poinformowana(ny), że moje dziecko nie może bez zgody nauczyciela lub członka Zarządu
Szkoły opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Jednocześnie zwalniam Szkołę im. Króla
Kazimierza Wielkiego z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko, jeżeli opuściło ono budynek szkoły samowolnie
w czasie zajęć szkolnych.
8. Rada pedagogiczna ustala zakaz przynoszenia przez wszystkich uczniów telefonów , ipadów, ogólnie urządzeń
elektronicznych do szkoły.
9.Rada pedagogiczna ustala i zatwierdza system, w którym uczeń po dwukrotnym upomnieniu przez Nauczyciela
( i mówimy tu o niepożądanym zachowaniu jak np: niesłuchanie na zajęciach, przyniesienie telefonu czy urządzeń
elektronicznych do szkoły, przeszkadzanie na zajęciach, używanie wulgarnych słów i gestów, niewykonywanie
poleceń nauczyciela, niszczenie mienia szkolnego, agresja fizyczna, psychiczna, przemoc, niezachowanie kultury
osobistej ) taki uczeń zostanie poproszony o spakowanie swoich rzeczy i wyjście z zajęć, po czym zostanie
zaprowadzony przez rodzica dyżurującego do dyrekcji, gdzie Dyrektor Szkoły będzie zobowiązany zadzwonić do
rodzica i poprosić o natychmiastowy przyjazd do szkoły i odebranie ucznia. Uczeń ten będzie musiał sam nadrobić
cały materiał z tego dnia w domu i dostanie również dodatkowe zadania ( mogą to być też prace społeczne). Cały
nadrobiony materiał będzie musiał oddać Nauczycielowi na następnych zajęciach w obecności Rodzica.
10.Szkoła dopuszcza 5 nieobecności usprawiedliwionych przez rodzica w ciągu całego roku szkolnego, powyżej 5
nieobecności uczeń będzie proszony o zaliczenie materiału z zajeć, które opuścił.
11.Bardzo Państwa prosimy o punktualność. Prosimy o uszanowanie pracy naszych Nauczycieli , jeśli uczniowie
spóźniają się na zajęcia to zaburza cały plan realizacji zajęć przez Nauczyciela.
12.Nauczyciele (szkoła) odpowiadają za swoich uczniów TYLKO w godzinach zajęć tj. w poniedziałki od godz. 5:00
do 8:15 wieczorem , w piątki od godz. 5:00 do 8:45 wieczorem, a w soboty od godz. 9:00 do 12:45 po południu.
13.Odpowiedzialność za wybór asortymentu kupowanego czy spożywanego przez uczniów ze sklepiku szkolnego
spoczywa na rodzicach.
14. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu naszej szkoły i zobowiazuję dziecko do jego
przestrzegania.

Podpis

ZAPISZ DO SZKOŁY

ZAPISZ DO SZKOŁY

ZAPISZ DO SZKOŁY